יום חמישי, 14 באוקטובר 2010

בירור משפחת מרגליות ורוקח

=============================================
תולדות רבינו בספר מעשה רוקח:

אליעזר מרגליות מלובמלא  (הזכירו נכדו הגאון הראז (אפרים זלמן מרגליות) באוח סי כג)
שמואל שמעלקא אבד ליסקא ועלקיש בפולין ומנוחתו כבוד בעלקיש.  ואשתו מרת טייביל
אלעזר רוקח - בעל מעשה רוקח
----------------------------------------
מוהרר יהושע אבדק לבוב שות פני יהושע וספר מגיני שלמה רבו של השך. (יור"ד סי סח סקלג)
ר משה אבדק קראקא
מרת טייביל אשת המעשה רוקח


=====================================
ספר חידושי מוהר"א  בסוף הספר עמוד בHebrewBooks 233

שנכתב ר"ח תמוז תרפ"ב בידי יהושע פרידנזאהן.... 
הוא מתחיל בג"מ (גאון מורנו) אלעזר מאמשטרדם
ענף עץ אבות 260זרחיה הלוי בעל המאור
יצחק
זרחיה
יוסף
הרב בנבנישתי
יוסף
פנחס
יצחק  
....  מגזע
יוסף
ישעיה הלוי איש הורוויץ אדון העיר - וכשבא לפראג קראוהו על שם עירו
שעפטיל דיין ומנהיג בפראג
הקדוש ר' ישעיה זלמן הלוי הורוויץ
ישראל הלוי איש הורוויץ מפראג
פנחס הלוי פו"מ וראש המדינה קראקה

יהושע ארוך הלוי איש הורוויץ
* ר' שמעלקי הורוויץ אבדק טארני
אשת הג"מ אלעזר מאמשטרדם 
----------------------------

שמואל שמעלקי הורוויץ אבדק טארני (והיה לו כנראה גם זיווג שני)
משה יהושע הלוי איש הורוויץ  אבדק הורדני (גיס ר' אלעזר מאמשטרדם)
אשת הגאון ר' שלום רוקח אבדק טיקטין
הרב יהושע רוקח אבדק פינסק, והאחים:  יצחק, אלעזר, אשת ר' יהושע מירקס, אשת יהודה לייב אבדק זבאריב.
------------------------------------

הג"מ יקותיאל זלמן  אבד"ק באר
ר' יואל פייבוש שטנגן
הרב מנחם מענדל מרגליות שטנגן  אבדק פרעמיסלא    ואשתו בת הר' מרדכי משה מרגליות אב"דק קראקא
הרב 8 אליעזר מרגליות  אבדק לומבלא  ...(והאחים: 1 יואל פייביש חתן אברהם אבדק בריסק,  
  ...   2 ומשה אבדק טרניגראד, 
             ... שבנו מנחם מענדל מקארטשין  ... שבנו  אביגדור אבד"ק חאנטשין

  ...  3 ואליהו מפרעמיסלא חתן הירש הינקלר, 4 ונחמן אבדק מעזריטש, 5 ומרדכי מרגליות,
  ...  6 ושמואל חתן ר מכלקעס מוילנא, 7 ישראל חתן אברהם מטיסמניץ, 8 (ראה לעיל ר' אליעזר מלומבלא)
  ...  9 אשת הר' יצחק כ"ץ בן הרב נפתלי (בעל הסמיכת חכמים)
  ...  10 אשת ר' מרדכי ברוק מווינא, 11 אשת מרדכי אבדק בערזאן בן מאיר אבדק לבוב
  ...  12 אשת אברהם בן ר' מרדכי אבדק רישא, 13 אשת בנו של צבי הרש מקארטשין
  ...  14אשת ר' אברהם דיין פערמישלא, אשת ר' יוסף בר' אברהם מטיסמניץ 
אשת משה זאב אבדק פיורדא (...יחוסו מתואר שם, ובניו ר' להלן)
עקיבא אבדק באריסוב  

....   (וד' אחיו...  מתוארים שם עם צאצאיהם, וכן ייחוס אשתו לבעל סדר הדורות הלפרין מהרשל עד רשי, 

 ....   אחד האחים הר' מנחם מנדל מהלוסק מיוחס דרך נישואים כמה פעמים עם נתן שפירא המגלה עמוקות)

דוד
שמואל   ועלה לארה"ק ושם מנוכ
גרשון פו"מ וילנא  ועלה לארה"ק ושם מנוכ  ואשתו
.....     (יחוס אשת גרשון: בת אביגדור אבדק פינסק בת חיים יוסף קרא, מגזע התנא ר' חנינא עד דוד המלך)
גולדא  - אמו של המחבר
-----------------------------

ר' יעקב מרגליות - אבדק נירנברג (206 בענף עץ אבות)
ר' יצחק אייזק מרגליות - אבדק פראג
ר' משה פו"מ פראג - חתן ר' שמואל כ"ץ מפראג
הר' שמואל מרגליות אבדק פוזנא - חתן ר' יעקב מרגליות אבדק אייזנשטאט
הר' משה מרדכי מרגליות קראקא
-----------------------------
ואז מביא ייחוס מהר"י קרא - עד רש"י ועד דוד המלך
============================

פענוח עץ משפחת מרגליות  (ע"י מנחם משה פלאם)
ספר זכרונות המאור זכרון בספר   (לחץ על הכותרת קישור)
וכן הספר ענף עץ אבות  המיוסד על שם ושארית - ר' להלן בעניין הספר הנ"ל
על רבנו יעקב מרגליות מנירנברג


נתחיל לפי ענף עץ אבות וצריך ללכת אחורה, כדי לרדת בדורות
ר' משה מרמונדא   ואשתו מרגלא  (על פי מספר 207 בעמ' 51)
ר' יעקב מרגליות אבד נירנברג  (ועוד)  והוכתר ל Hochmeister על ידי הקיסר
ר' יצחק אייזיק מרגליות אבד פראג
ר' משה מרגליות 204 פו"מ בפראג נפטר בצעירותו אשתו בלומה בת ר' שמואל כ"ץ  254
ר' שמואל מרגליות  אבד פוזנא (מתיר החמאה...)  ואשתו יוטא  בת הרב יעקב מרגליות אבד אייזנשטאט
ר' משה מרדכי מרגליות (חסדי ה', זהר חדש, מדרש הנעלם, מענה רך) רמ בקראקא
 .. המענה רך מוזכר בשלה (פסחים ו) והוא מוזכר במגלה עמוקות (וישלח)


------------------------------

הרב יואל פייויש שטנגן  ואשתו פרעדכי לא ידוע בת מי
הרב מנחם מענדל שטנגן ואשתו שינדיל בת מרדכי מרגליות
                   ואפריון נמטי לר"י כ"ץ נ"י בספרו שם ושארית ..הפליא לעשות וגילה ...נצורות... ותמצא עונג לנפשך 
הרב אליעזר מרגליות אב"ד לומבלא  (ולא לובמלא כפי שרשום בספר מעשה רוקח)
יהודה מרגליות אב"ד פאטעק  ואשתו בת 
אליעזר מרגליות אב"ד פאטעק 

=====================
מכאן לפי זכרונות המאור
הג"מ ר' משה מרמונדא יקירי עיר ליוורנו  ואשתו מרת מרגלא    (ובספר ענף עץ אבות)
הגאון רבנו יעקב הלוי מרגליות מרמונדא אבד לוקא ווירמייזא נירנבערג אוגסבורג וירצבורג מגנצא
 ואשתו מרת מרגלא - אשת חיל מפורסמת ... מסחר למען ... עיתותיו לתורה...
הוא הוא הגאון רבנו יעקב מרגליות מנירנברג - לקח שם מרגליות  לזכרון אמו הצדיקת
            הפוסק הנודע בשם רי מרגליות ,
            האם היה מחבר "סדר גטין וקידושין (כתי רדא)"  
            ואולי חיברו בנו ר יצחק אייזיק  לפי שות שארית יוסף סימן לו,
            ורק הכניס תשובה מרבי בכרך מווארמס דרך אביו ר יעקב
יצחק אייזיק מרגליות - אבד ורמ בפראג
           חברו של הגאון רבנו יעקב פאלאק זל ברבנות פראג
משה מרגליות - שוע ונגיד ופרנס בפראג
הגאון רבי שמואל מרגליות אבד פוזנא  -  מובא בספרו וכוח מים חיים על תח להרמא בכלל עז.
ר משה מרדכי הלוי מרגליות  נפטר קראקא  י כסלו שעז
          נבחר לועד ד ארצות בשנת שנו, מחבר ספר חסדי ד' ביאור על יג מידות קראקא שמט,
אשת יואל פייויש שטנגן (שמה לא ידוע ממקור זה... כאמור בענף עץ אבות: פרעדכי)
------
יואל פייויש שטנגן   ואשתו...
מנחם מנדל מרגליות שטנגן אבדק פינטשוב ופרעמיסלא חד מקמאי (כג ניסן תיב)
איידל (אם הסמיכת חכמים) אשת ר' יצחק כץ (אבא של הסמיכת חכמים)
נפתלי כץ סמיכת חכמים נפטר בארטאקי בדרך לארהק, ואשתו אסתר שינדל
..  
אבד אוסטרהא (אות תורה) ואחכ פוזנא. (פז נאה) 
.. והאחים של ר' נפתלי: ישעיה כץ אבד בראד, יהודה לייב כץ אבד פלאצק
============================
רבי יצחק כץ (אבא של סמיכת חכמים) דרשן בפראג ובסטפן  ואשתו איידל

אסתר שינדל - אשת מאוהג ר נפתלי כץ  (בעל הסמיכת חכמים) 
ר' בצלאל אבד אוסטרהא (וחמשת אחיו כולם אבות בית דין)
ר' יצחק אייזיק אבד אוסטרהא
ר' יואל כץ אב"ד אנטוניה. נתקבל לסטניסלב ובהיכנסו לעיר נרצח עם אמו, על ידי העגלון (שהטביעם בנהר)
.. ר' יצחק אייזיק בנו רשם עליו הספד ואתא מיא וכבה לנורא. ומפורסם בחסידות אלכסנדר.
הגאון רבי משולם כץ - קיצור תוי"ט  ו"פתחי נידה". אבד באלחוב זבארוב ועוד. נפטר א סוכות תקע
..ר' משולם היה ממלא מקום אחיו ר' יצחק אייזיק ראבד לבוב.
..(האח הנל היה מחבר הספר הקבלי ברית כהונת עולם ורבו של ראז מרגליות)
..עוד אח היה להם ר' יהודה ליבוש אבד באלחוב וסטרי
הרב יצחק כץ - לא אבא של הסמיכת חכמים אלא אבא של הרב אליהו...
הרב אליהו כץ  - מיוחס לאהרן הכהן ובן אחר בן לר יצחק כץ חתן המהרל מפראג
מצאצאיו נרצח עי הנאצים: הרהג יצחק צבי אמסעל אבד זבארוב היד

============================================
על יואל פייויש שטנגן בספר שם ושארית - יוסף כהן צדק
זהו ספר הרפתקאות ממש - בניסיון לגלות את קורות משפחת שטנגן
מתחיל בתעלומה: למה כתוב משפחת מנחם מענדל שמעון
"יגעתי ומצאתי תאמין!  הנה יגענו ומצאנו את מנחם מענדל... את הוריו וזרעו...
...חותנו הראשון גם לרבות חותנו השני...

שמונה בניו ושבע בנותיו ושבעת חתניו...
- כלם אנשי שם!
והיה כי ישאלון המבקרים המדקדקים עם המחברים כחוט השערה:
ושמעון? איה איו!...
אנוכי אערבנו, מידי תבקשנו!  חבו נא מעט קט...


בירור מי משלשת מנחם מנדל מפרעמישלא הוא שטנגן...
וסיבת החלפת שם בניו למרגליות - אחרי שנשרף ביתם וכל ספריהם
והחליטו לקרוא עצמם על שם משפחת אמם אשתו הראשונה.


יואל פייביש - (נכדו החתן של הרב מבריסק נקרא על שמו)
רממ
בתו, אשת אברהם ברוק מוינה
יהודה לייב
מאניש

מציבה אחת עבור: סב אב ובן:
יהושע שמעלקע מפרעמישלא - יסד את בית הכנסת
מנחם מנדל שטנגן מרגליות אב"ד פרעמישלא - נתן הסכמה לשך.
אליהו שטנגן

=======================

דברת שלמה מתולדות המחבר (מודפס בסוף ספר דברת שלמה)
ר' שלמה פלאם הדברת שלמה המגיד מלוצק
על קבר ר' דב בעריש סגינהור מאלעסק רשום: שלשלת היוחסין...
(בתו התחתנה עם בן הר' מאירל מפרמישלן - לפי הרשום: היה מחותנו של הרהק מוה מאירל מפרימישלאן...)=================================
ספר מעלות היוחסין לרא"ז (אפרים זלמן) מרגליות מבראדי
הודפס על ידי נכד המחבר אברהם דב קראכמל
מגילת יוחסין דרך ר' יוחנן הסנדלר עד דוד המלך
(ר' בסוף המאמר עוד בעניין הרשימות בספר זה)


הרב יוסף כ"ץ   המהר"י כ"ץ בעל "שארית ישראל"  גיסו של הרמ"א
הש"ץ מקראקא
הרב שלום שכנא כ"ץ מקראקא  אשתו בת הפני יהושע והמגיני שלמה
שמואל כהנא אבד"ק דובנה
בלומה אשת ליפמן ברא"ז (סבא של הרא"ז)

אלכסנדר זיסקינד
שרה אשת יעקב שמחה אבדק אפטא 

ר' יצחק חריף אבדק מהריבשוב  (גיס הר' יוסף בעל צפנת פענח חדש, וחלוקא דרבנן)
ביילא אשת לעמיל

זלמן מיירליש אב"ד אה"ו -  
..בתו אשת החכם צבי
ובנו: אבא של הרב נפתלי הירש
הרב נפתלי הירש 
הרב דוד פרענקל בעל הקרבן העדה
---------------
יעקב שור ואשתו חנה (מביא את ייחוסה...)
---------------
הגאון ר' שכנא מלובלין
ישראל מלובלין
רבקה אשת רבי הירש שור (סבו של הרא"ז)
-------------------------
                                                       מהר"י מינץ  מיוחס עד רשי ועד דוד המלך
                                                       הרב אברהם מינץ
שמואל יהודה קצנלבוגן - אבד פאדווה    אשתו בת אברהם מינץ
שאול וואהל
הענלי  אשת אפרים זלמן שור
--------------------------


הרב משה איסרליש הרמ"א?? האמנם נכד ישיר (ראה מה שכתב: אא"ז הרמ"א)
הראז מצטט את הרב ישראל בנו של הרב שלום שכנא הכותב לרמ"א מדוע אביו מעולם לא כתב ספרים
ומנסה להבין כיצד הרמ"א הזכיר רק את "רבו" ולא את חתנו הרב שלום שכנא וכך גם במכתב הזה של הבן
והשערתו (על פי שמועה): בת הרב שלום שכנא  אמנם נישאה לרמ"א אך מתה בצעירותה וכאב לו לכתוב "חתני".
ובכל זאת תמה מאוד.

הרב יעקב פוליק (בסוף ימיו) מפראג  ממציא שיטת ה"חילוקים"

ותלמידו:
הרב שלום שכנא

ר' שלום שכנא 
כמה דורות...
....אבי אשת ר' סענדר ר' מאיר נתן איידליש 
...ר' סענדר  אבי אשת הרב זלמן.   אשת ר' סענדר   
הרב זלמן שור   אשת זלמן שור
החב"ש סבא של הראז (אולי מצד האם) 
הורים של הרא"ז
הרב אפרים זלמן מרגליות
...נמצא שאנחנו לאא"ז החב"ש דור עשירי לר' שלום שכנא
...וגם מצד אשתו שהיא היתה "נכד" הרמא כפי שיבואר

הרמ"א קרוב של המהרש"ל ושניהם של הר"מ מפדווה
ולהלן השערתו של הרא"ז איך הם היו קרובים:

ישראל איססערל

הרב משה איסרליש הרמ"א    
ואח של הרמ"א הרב אליעזר
                             ..משה בן אליעזר_אח_הרמא
...ואחות של רמ"א אשת השארית יוסף  
...ועוד אחות של רמ"א אשת הרב פנחס הורביץ
           (החוות יאיר הצעיר הכירו בזקנתו. ומעשה "מה פנחס בן יאיר עושה כאן" של רי כהן תלמיד הארי)
...ואחות אשתו של השארית יוסף (כלומר עוד אחות של הרמ"א) אשת הסמ"ע

ואח"כ דן בשנת מותו ומקום קבורתו של הרמא וביחוד של המהר"ל מפראג (לפי החיד"א בקראקא)
לפי החיד"א מישהו העתיק מהקבר: בן ל"ג נפטר בל"ג בעומר בשנת של"ג
אך לדעת הרא"ז ולא מדויק: א. הכתובת שונה, וב. נפטר בשל"ב, אבל אמנם היה צעיר מ40 שנה.

=======================================
וספר שלשלת היוחסין לרב יהושע העשיל (הרב מאפטא)
עד הרב וואהל 
וכנל עד דוד המלך באותה מערכת יוחסין.

תגובה 1:

  1. ולפי הרשימות השונות:
    איידל (אשת הרב יצחק כץ) אם הרב נפתלי כץ בעל הסמיכת חכמים,
    היא אחות של הרב אליעזר מרגליות מלומבלא? (שהוא סבו של המעשה רוקח)

    השבמחק