יום שני, 18 באוקטובר 2010

חותמו של הקב"ה אמת - בעניין סברת יש ברירה מאליה

חותמו של הקב"ה אמת
מנחם משה פלאם ע"פ אא"ז הרב שלמה המגיד מלוצק זצ"ל

מדבר שקר תרחק. עת לעשות לה'! הפרו תורתך! ע"פ הפשט הפשוט - פירושו כי צריך לתקן כאשר רואים שהתורה מופרת. אמנם ר"י ור"ל למדו מכאן שניתנו הדברים להיכתב, במשמעות: לפעמים צריך להפר את התורה כדי לעשות (גיטין פ' הניזקין, ור' נתן בירושלמי על אותה משנה אומר כך במפורש: "מסרס אני המקרא"). ואני בעניי על פי שני אלו כותב. הן לפי הפשט הפשוט, והן שעל שום כך ניתנו הדברים להיכתב.
ויפן כה וכה - ובמקום שאין אנשים השתדל. אין אני ח"ו פוגע בצדקתו של איש מרבותינו בני זמננו, אך כפי הנראה אלו "אף פעם לא חלבו פרה". כדברי הרב אריה בינה ז"ל בבחרותו לאחד מגדולי הדור, שנתן תשובה לגבי חליבה בשבת, אשר אי אפשר היה להולמה עם המציאות. ואותו הגדול שיבחו על העמדתו על האמת.

ראשית דבר, אזכיר תהילות ה' - כמה הזהיר האריז"ל בכתביו ע"י הרח"ו בעניין הרחקת ההגשמה מהקב"ה, וכמה שיש לנו להרחיק מההגשמה.
ושלא נסבור שהוא אדם, או יצור, ושיש לו איברין, ושהוא מדבר. אין לו דמות הגוף ואינו גוף. ופעולותיו נראים בעולם - מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית.

על סברת ה"ברירה" הנקרא גם "אבולוציה": שלמה המלך ע"ה אמר "וסלף בוגדים - ישדם" והתורה הקדושה אומרת: ובחוקותיהם לא תלכו. (פר' אחרי מות - בקריאה ליוה"כ)
עלינו, העם היהודי ומנהיגיו הצדיקים ההולכים בדרכי ה' להיות מונחים על פי תומת ישרים. אמת ויציב ונכון וישר, אמרו חכמי ארץ אשכנז בהתנצלם שלא עלו בימי עזרא. ואמר רבי חנינא חותמו של הקב"ה אמת.
אמנם נכון שבימינו יש "אתאיסתים" - המכחישים אמונה בכל כח עליון, ולדבריהם "עולם כמנהגו נוהג, לית דין ולית דיין". ולכאורה הם הנושאים דגל "הברירה הטבעית". אלא שלא כך הוא.

מי שהגה את הגישה האבולוציונית עשה זאת מתוך אמונה עמוקה באמת שבתנ"ך. וכך רבים מהגילויים המדעיים, ובראשם הגילויים האחרונים בפיסיקה ומתמטיקה שרבים מהם נעשו בידי יהודים - ולא בכדי.
חלק ניכר ממה שהנחה את מחשבותיו של איינשטיין היה עניין ה"אחדות והייחוד". סברת ה"מפץ הגדול" באה אמנם מהתבוננות בתופעת טבע, שהכוכבים מתרחקים כולם אל מחוץ למרכז אחד. אבל המחשבה והסברה ניטעה שם על ידי פרשת בראשית, במוחו של אלכסנדר פרידמן. ואכן לאורך הדורות חכמי תכונה רבים וביניהם היותר ידועים היו יהודים או צאצאי יהודים, "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" (פר' ואתחנן).

הסילוף על ידי אלו שמכחישים את חובתנו בעולם הזה, לא תמיד היה בצד "הנכון של המדע". למשל: לפני מאה חמישים שנה נסב ויכוח גדול סביב השאלה האם יש או אין "סינפסה" - מרווח בין סוף ה"גנגליון" - השורש הארוך של תאי העצבים, לבין תא העצב הבא. ה"ויטליסטים" - אלו שטענו שיש "נשמה" אמרו שיש מרווח. ואילו ה"טבעיים" טענו שלא נראה שום רווח, והכל הבל ואחיזת עיניים. דא עקא, שעם השנים התגלה שללא ספק ישנו רווח, שרווח זה הוא מרכזי בתפקוד העצבים, ושברווח זה נכנסים חומרים שונים הגורמים ל"פקודות" שונות להמסר. כמובן שה"טבעיים" מיד דלגו לצד של "יש רווח". ורווחה היתה להם. אם כן רואים אנו שעניין האמת אינו עניין לעניין הדעות והאמונות. גם לא עבור הצד ה"מדעי". עניין האמת הוא עניין האמת. וצריך לברר את האמת לאמיתו כפי שהורה לנו ר' חייא בר רב מדפתי בעניין מעשה בראשית (בפ' יציאות השבת, העניין נלמד ממשה רבנו ע"ה).

ואף הנאצים יסדו על סברת ה"ברירה הטבעית" את "תורת הגזע" המטונפת מוסרית ומטופשת מדעית. וכל בר דעת בימי ההריגה היה שואל את עצמו: איך ניתן השלטון בידי טפשים שכאלו. ואיך טפשים כאלו נוצחים חכמים כל כך מהעולם - "אם לא כי צורם מכרם". אלא שיש לדעת שב"ה לא עזבנו אלקינו, ולבסוף, עם סיום המלחמה, הכירו כל העולם, לפחות לפי הנראה לארבעים שנה, בנפסדות הדעות הללו. אמנם כעת צצים שוב, הן בינינו והן בין האומות.

בכלל, המדע עד לפני שני עשורים היה לדת, הקובעת התנהגות ומוסר, כפי שהוכיחה החוקרת מרי מידגלי, במאמריה על התייחסות המערב לבעלי חיים, ומתוך התבוננות בפרקי הסיום של ספרי הפיסיקה והמדע מן התקופה, הרואים את האדם כמרכז ה"התפתחות" וכבעל החשיבות היחידה בעולם, מכיוון שהוא בעל "השכל" העליון היחיד. "לא ירחק היום" טענו הספרים, "והאדם יכבוש את הטבע כולו כולל החלל החיצון, ואנו ניצור סוג חדש של אדם, חזק ובריא יותר מכל מה שהיכרנו עד כה, כשכל הטכנולוגיה לרשותו, כך שיוכל לעשות כל אשר ברצונו". בינתיים יצאה לעולם הפוסט מודרני סברת התוהו, כולם צודקים ואין אמת אחת, ובעצם אין אמת כלל. "והאמת נעדרת" על ידי שנעשית עדרים עדרים.

לפני חמש מאות ושמונה עשרה שנה, ערב גירוש ספרד, רשם היהודי הגאון רבי משה אבן זכות מפה לשני אנשי כספים יהודים מפורטוגל, על פיו ניתן להגיע להודו על ידי נסיעה לקצה העולם בכיוון ההפוך, בבחינת תשר"ק. בשלש האניות שיצאו בתשעה באב ה'שנ"ב, היה רווח והצלה ליהודים האנוסים שהיו רוב במסע זה, ובראשם משיח קולון (המכונה קריסטוף קולומבוס). שמותם ומוצאם ידועים אחד לאחד ברשימות בית המלוכה הספרדי.
למסע זה התנגדו "חכמי" הנוצרים וקראו לזה "כפירה". "על פי התורה" - או נכון יותר הביבליא שלהם - "העולם שטוח", הם אמרו, ואין להתווכח עם זה.
הנס היה שר"מ אבן זכות לא קרא את התרגום של ר' שמואל אבן-תיבון להקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה. הקדמה זו מודפסת בש"ס וילנא באותיות זעירות בסוף מסכת ברכות, הש"ס שיש לכל אחד מאתנו בבית.
הרמב"ם מסביר שאם תבוא לאיש חכם שלמד את כל החכמות חוץ מאסטרונומיה (תורת הכוכבים) וטריגונומטריה (חשבון הנדסי ובלשון הרמב"ם תורת התשבורת) ותגיד לו: מה אתה אומר על כך שהשמש היא כדור שקוטרו 316 ו3/8 הפעם מקוטר כדור הארץ, וכדור הארץ היקפו 24 אלף מיל, אותו חכם יגיד לך שאתה משוגע.
"שהרי איך אפשר לקפוץ מכפי זרת מעל הארץ, ועוד...לראות אף את עצם השמש אי אפשר, אלא את זיוו בלבד"?!
אם כן איך "וידע את צורתו וגודלו והיקפו עד שיחשב בשלש שמיני הפעם?!" - "ויואמר: זה דבר שווא הוא שאין דוגמתו!!"

"אך ישוב אל הספרים המלמדים החכמות הנ"ל דבר דבור על אופניו, על פי הסדר,
עד שילמד ספרי החכמה הידועים רוצה לומר: ספר אלמגסטי הידוע,
ואז ישוב לו היות השמש והארץ כדור כמו אומרם שעתה יום ולא לילה."

כל זאת הרמב"ם ז"ל אמר כדי לדמות את מי שקופץ ללימוד תורה ללא הכנות מספיקות ומסיק מסקנות לגבי התורה שבכתב ובעיקר לגבי המדרשים והתורה שבעל פה.

אלא שלפני ר' אברהם ן זכותא (אבן זכות) היה כתב יד משובש שהיקף כדור הארץ 15,000. אילו היו יודעים שההיקף 24,000 לא היה מתמודדים עם זה, ולא יוצאים למסע הנ"ל.
כך או כך, חכמי היהודים מעולם לא נלחמו את מלחמות החשך של אלילי העמים.

ר' מרדכי יפה בעל הלבושים זצ"ל כותב בהקדמתו ללבושים, על לימוד חכמת התכונה (הכוללת את המתמטיקה הפיסיקה והאסטרונומיה):
גם אותו הגהתי כי גם הוא מוטעה מאד
ויען כי הוא כולל כל חכמת התכונה הצריכ׳ לכל תורני
ובפרט מצות עשה מן התורה שצוות׳ לקדש החד׳ ע״פ החשבון והראייה

כאשר ידוע שלא היה אחד מכל חכמי הסנהדרין בזמנם
יכול להיות נמנה לדבר מצוה ליכנס לסוד עיבור השנה או החדש
אם לא ידע בחכמת התכונ׳ ולידע בפרט מהלד החמה ולבנה ראשונה
ואגביהם מהלך שאר כוכבי הנבוכה וכוכבי המזלות
ועליה׳ אמ׳ הכתוב: כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו'

ע״כ הגהתיו גם אותו וכתבתי ביאורי׳ על פי ההלכה
גם על הפירוש שלו במקום שצריד ביאור לביאורו
גם קבעתי כל תמונ׳ ותמונה במקומה הראוי לה עם פירושה
למען יוכל להבינ׳ כל מי שהקדי׳ לו מעט בספרי התכונ׳
והם ספר "הכדו׳ הקצר" וקצת מספר "צורת הארץ בשערי׳ ופתחי׳"
המדברי׳ מתכונ׳ חמה ולבנה
ואז יקל עליו מאד ללמוד ההלכו' החמורו' ההמה
ר״ל קידוש החדש בספר הי״ד
ע״י ביאורי והגהתי והתמונו אש' קבעתי במקומן...


סוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה
עוד לפני שנתבונן בטבע וביקום, אתחיל בדברי רבותינו ז"ל, חז"ל, ראשונים, אחרונים, אחרוני אחרונים בעניין מעשה בראשית:

נתחיל מבראשית. התורה הקדושה אומרת לנו: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. איך מגדירים כמה זמן זה יום? כיום עם השעון, זה "24 שעות" אבל על פי מה קובעים את השעון?
ובכן, על פי סיבוב כדור הארץ על צירו עד להגעה של השמש ל"אותו מקום". אך בעת "יהי אור", עדיין לא היו מאורות ברקיע.
אם כן כמה זמן ארך אותו היום? בואו נראה את מדרשי חז"ל.

ולעניין צורת אדם הראשון: אדם הראשון היה בעל עוקץ ונטלו. כלומר היה לו זנב. (כידוע לכל אחד מאתנו יש "עצם זנב" המוסתר תחת עורנו. מכה בעצם זו כואבת ביותר ועלולה אף לגרום שיתוק).

ונאמר: הקב"ה בונה עולמות ומחריבן. וראו כמה מרחיב על כך הזוהר ובכתבי האריז"ל.
וכן הוא אומר: כמה שעה של הקב"ה? .... כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור.
וכבר כתבו באחרונים על מעשה בראשית: "ואם פשוט הוא לכל הדיוט, אם כן מה סוד יש בו".

ואין צורך להאריך טרם נברר העניין במציאות.

ולברור האמת:
בעניין ההתפתחות: איש אינו מכחיש ההתפתחות של תינוק מתא בודד - זרע וביצית לאדם מלא היושב לפניכם עתה וכותב מאמר זה, או הקורא את עצם המאמר הזה.
במהלך התפתחות זו, איש לא מכחיש שיש שלבים, בהם העובר דומה מאוד לחיות קדומות.
במהלך התפתחות זו, איש לא מכחיש שכיום יכולים להתערב, ולגרום לרגל לצמוח במקום יד.
איש לא מכחיש שיש דמיון רב וגם שוני ידוע בין אדם לחיות שונות.
איש לא מכחיש כי הגוף בנוי תאים תאים, כולם באים מהתא הראשון.
ושלכל בעלי החיים מהרכיכות ועד לאדם וכן לכל הצמחים מהאיזוב ועד לארז יש מנגנון גדילה אחד, שהוא התא החי.
ושברמה המיקרוסקופית, לכל התאים הללו יש מנגנון כימי דומה של העברת המידע הצורני, מנגנון הנקרא "גנטיקה".
ושבאופן טבעי יש התפתחות ו"התמחות" של תאים לאיברים שבהם הם מצויים ואותם הם מרכיבים. כלומר בכל היצורים בעולם קיים מנגנון ההתפתחות מ"זרע" ליצור.
איש לא מכחיש שבחלק מהיצורים - בעיקר ב"ממלכת חרקים" אך גם אצל דו-חיים כצפרדעים וסלמנדרות, ישנם מעברים מצורת יצור אחד לאחרת מרימה הנושמת במים כדג, ליתוש הנושם אויר כצפרדע.
ושבאופן טבעי ישנם שינויים מדור לדור בכל היצורים. למשל, בני האדם כיום גבוהים יותר מאשר בזמן מלחה"ע הראשונה.

איש לא מכחיש שתהליך ברירה מלאכותית פועל. כלומר: ידוע שאפשר לחפש בעדר את העקודים ולהוציא אותם.
בדרך זו "יצרו" את התוכונים הכחולים, שלא היו קודם, באנגליה, לפני 150 שנה. יודעים את שם האיש ותאריך הצלחתו.
בדרך זו כמה אנשים גידלו באופן מלאכותי את הבננות שאנו אוכלים כיום, אשר אין להם זרע.
בדרך זו יצרו חקלאים בדורנו, באופן מלאכותי את הענבים חסרי הגרעינים.
בדרך זו אנשים יצרו באופן מלאכותי את ה"פרה ההולנדית" המניבה חלב רב וגם עמידה בפני מחלות.
בדרך זו יצר מדען ותלמידו היהודים, באופן מלאכותי בזמן מלחמת העולם השניה את החידקים שמגופם אפשר לחלוב "סטרפטומיצין" חומר שאינו רעיל מדי, והפוגע בחידק הסטרפטוקוקוס העמיד בפני אנטיביוטיקה.
בדרך זו פועלים החקלאים לקבלת זנים גדולים יותר או עסיסיים יותר או צבעוניים יותר.
השיטה ידועה ופועלת אלפי שנים. היא לא מסובכת. בוחרים את הזוגות הרצויים, ומכליאים אותם עד קבלת התכונה הרצויה.
וכך עושים בפרדסי חב"ד לאתרוגים, ובמירון להדסים.

בדרך זו פועלים כל בעלי הסוסים, התרנגולים וחיות "בית" אחרות המעוניינים ל"קבל" חיות בעלי תכונות רצויות. כך מגדלים כלבי שמירה ורשעים גידלו כך כלבי רציחה - בניגוד לנפש הטבעית של הכלב, האומר בכל יום באו נשתחווה ונכרעה לפני ה' עושינו. ושפסוקו "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזב".
איש לא מכחיש שניתן לברור בפעולת "הכלאה" בעלי חיים כך שתכונות מזגם יהיו רצויים. למשל ישנן מכלאות ה"מייצרות" תרנגולים רגועים יותר. או פעלתנים פחות. ומטילי ביצים גדולות יותר.
שאלו את זקניכם: האם בימיהם ביצי תרנגולת היו גדולים כך?

וכך, להבדיל, אנו עושים כשאנו מחפשים שידוך הגון לבנינו, ומבקשים "זרע של קיימא" וכן להטיב בייחוס אבות. כתבתי "להבדיל" כי למעשה זה של ברירת צאצאינו יש משמעות עמוקה יותר, לעמנו ולעולם כולו.
כמובן, החשוב הוא מקומו של היהודי בתהליך זה על פי רבותינו ז"ל. "לידע מה חובתינו בעולמינו, שלית אתר פנוי מיניה".
אבל לא להכחיש את קיום המציאות וקיומו של זה העולם. עוד מעט קט נרחיב על כך בע"ה. היהדות אינה כיסלות ח"ו. היהדות אינה איוולת ח"ו.
להיפך, הקב"ה לימד אותנו להילחם באיוולת כמאמר דוד המלך ע"ה אשרי האיש...ובמושב לצים לא ישב.

מה שטענו יוצרי סברת האבולוציה, וביניהם דארווין הוא שבאופן טבעי, כלומר מעצמו, בהינתן מספיק זמן, ימותו ההכלאות ה"לא מתאימות" וישרדו ההכלאות ה"מתאימות" ביותר.
כך שצבע התוכונים - ירוק, הוא הצבע שישרוד, ולא הכחול, כי כך הוא מתמזג בהסוואה עם העץ הירוק. וצבע העץ הוא ירוק, כי כך הוא סופג את האור הכחול והאדום המתאימים ביותר בימינו, כדי שתאי העלים יוכלו באיבר הכלורופלסט לפוצץ את המים ולהפריד ממנו פרוטון אחד על ידי ריכוז אור השמש בנקודה נכונה. ולאחר מכן, להשתמש בפרוטון הזה כדי לפוצץ את העשן שבאויר ולהפוך אותו לגוף העץ. כשהתנאים היו שונים, ואכן הם עדיין שונים בים, הרי שהיה עדיף לבצע תהליך זה בצבע הכחול. וכך יש אצות ים קדומות כחולות.

בממלכת החי והצומח ישנם חיים המתרבים בקצב של דורות רבים בכל שעה ושעה, ואינם צריכים להמתין י"ח שנים לחופה. הזבובים מתרבים ביום. תאים חיים, וחיידקים מתרבים בדקות ולפעמים בשניות.
הזבובים כבר הוכיחו "הסתגלות" לתרופות על ידי ברירה טבעית. כלומר: זבובים שנפגעים מרעלים מסויימים מתים. אך אלו העמידים לרעל זה שורדים. בהתרבותם נוצר דור חדש, שעמיד לרעל זה.

כל הדברים הללו הינם עובדות. איש לא מתווכח עם עובדות אלו.
השאלות ברמת ההגיון והשכל הינם:
א. כמה זמן זה "בהינתן מספיק זמן". כמה זמן "קיים כדור הארץ" כפי שאנו מכירים אותו?
ב. מה זה אומר לי, מה המסקנה, לגבי התנהגותי, לאחריותי כלפי הזולת וכלפי העולם. כלפי הקב"ה ואמונתי? כלפי משפחתי וכלפי עמי? וכלפי עצמי?


את סברת ה"ברירה הטבעית" (שהייתה כבר מפורסמת עוד לפניו בין חוקרי טבע) פרסם דרווין לאחר מסע באיי הגלפגוס, שם הוא ראה סוגי בעלי חיים הדומים זה לזה אך בגלל היותם מבודדים באייהם שנים רבות, ייחודיים כל אחד בהתאמה לאי שלו. מאז אוששה הטענה שלו באלפי דרכים. מהרמה המיקרוסקופית, והניסויית, ועד רמת המעקב בבעלי חיים עיליים. הקשר בין בעלי החיים (וגם בין הצמחים לבעלי החיים) ולמעשה הקשר ההמשכי של כל עולם החי נתגלה והתרחב לעין ארוך מאשר בתקופתו. אם נקרא שוב את דרישת רז"ל מאיתנו, כבכתבי האר"י ז"ל על כוונת "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" שיש לכוון בשעת התפילה, נראה שבדיוק על זה מדובר.

השאלה המרכזית היא על זמן כדור הארץ. וכבר הקדמתי לגבי רבותינו. בואו נראה את הממצאים.

מאוד עמקו מחשבותיך
מי שמתבונן בדרך מבית שמש לגוש עציון, וכן בעליה לירושלים משער הגיא, רואה שההרים בנויים מסלעי גיר, שכבות שכבות. בחפירות שעשו בשכבות אלו, בארץ ובעולם כולו, נתגלו תכונות אופייניות לכל שכבה. במקום שהיום שכונת קריית משה, היתה מחצבה לאבן גיר "דיר יאסינית" (על שם יהושע הכהן הגדול שלפני מתתיהו), וממנה היו בונים את ירושלים. במחצבה זו נמצאו מאובני דגים רבים, ורבים העדים לכך. בהסתכלות מיקרוסקופית באבני הגיר (ולפעמים גם בעין) ניתן לראות את היצורים הימיים שמגופם אבן זו עשויה. לאורך נהר הירדן ניתן למצוא שכבות אשר ההמשך שלהן נמצא קילומטרים אחדים דרומה בעבר הירדן מזרחה. ההרים נחצו והוסטו. כיום מודדים בירדן ומוצאים שלוחות היבשה נעות כמעט סנטימטר בשנה. אין זה סוד כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה.

עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו.
בים הצפוני וביבשת הדרומית ישנן שכבות קרח מרובות שנים. באחד הקרחונים נמצא פיל קדמון - "ממותה" שלמה. את ציד הממותות צירו אנשים קדמונים במערה בצרפת, ושרידים שלהם נמצאו.
גם קרן של שור הבר נמצא בארצנו כשש אמות ארכו, ועותק שלו נמצא בתצוגה בכניסה למוזיאון ישראל. אך לא בשור הבר ולא בממותה (הבהמות?) עניינינו.

שכבות אלו נוספים (או היו נוספים, טרם עידן ההתחממות בעשור האחרון) כל שנה בתקופת החורף, ונמסים חלקית בתקופת הקיץ. בזמן הקיץ השכבה העליונה ספגה את האבק והחומרים וגם בעלי החיים המקרוסקופיים הנמצאים באויר באותו הזמן, ונוצר "קו" הנראה לעין ושאפשר לבחון אותו. כך שאם חופרים בשלג ובקרח מגלים שכבה אחרי שכבה של "קליפות" שאפשר לראותם בבירור, ובתוכם כלואים בעלי חיים ואויר מאותו החורף. ויש עשרות אלפי שכבות.

שומר כל עצמותי.
כאשר בעל עצמות גדל, כלומר כשעצמותיו של בעל חי צומחים וגדלים, הם נוצרים בעיקר מסידן, אך סביבם יש גם רקמות חיות. הרקמות החיות עשויות בעיקרן מהיסוד פחמן עם פרוטונים (היסוד מימן) ומספר יסודות נוספים. את הפחמן היצור מקבל מאכילת בהמות וצמחים. הבהמות מקבלות את הפחמן מהצמחים. והצמחים, כאמור לעיל, מקבלים את הפחמן מהעשן "דו תחמוצת הפחמן" שבאויר. חלק קטן מהעשן שבאויר הוא בעל רדיו-אקטיביות, כתוצאה מחשיפה לשמש. כשהיצור מת, הוא מפסיק לקלוט פחמן חדש, וכל הפחמן הרדיואקטיבי שבו ממשיך להתפרק. כשעוברים מספיק שנים, ניתן לבדוק לפחות במשך כמה שנים היצור הזה כבר מת. הדבר משול למציאת שק עתיק עם מטבעות (כמו אותו שקיק עם מטבעות שקלי כסף וחצאי שקלי כסף צורי, שנמצאה בעוספיה בשנת תש"ך, ולידה שקיק עם מטבעות נחושת). מהתבוננות בתאריך ובשם המלך שעל המטבע המתקדמת ביותר, ניתן לדעת ששקיק זה הוא לפחות לפני כך וכך שנים. (ואכן, אנו יודעים על פי זה שהיו אלו מטבעות מחצית השקל, וכן מטבעות שקל עם איסרי נחושת לידם לפי שיטת רבי מאיר, שלש שנים לפני חורבן הבית, שהגיעו מבבל).

ידוע שהשיטה אינה מדוייקת, אך לכל הפחות, היא נותנת תוצאה שלא יכולה להיות פחות ממנה.
באופן דומה: מי שנוסע מים המלח לאילת במכוניתו במשך שעה אחת, אינני יודע במדוייק את מהירותו לכל אורך הדרך, אך חזקה שבנקודה כלשהי עבר את מאה הקילומטרים לשעה.

בשיטות דומות ניתן לבדוק מתי התייבשו סלעים מלבה - החומר הנוזלי הפורץ מהרי געש. אי הדיוק יכול להיות בן מליוני שנים, ובכל זאת, החמרים הקיימים בהם, הם תוצר של התפרקות רדיו-אקטיבית איטית, ולא יכולים היו להגיע לשם אלמלא התייבשו לפני כך וכך מליארדי שנים.

מה שחשוב להדגיש הוא שההתבוננות בעולם ובמציאות אינה כדי לדחות את הקב"ה. אין זה "חיפוש של אפיקורסים". אלו רק קופצים על העגלה. אבל זו עגלת המציאות.
וטוב שכך. אם תשימו לב, רוב מובילי האתיאיזם הלוחמני כיום ובעבר הקרוב בארה"ב הם יהודים. קרל סאגאן. דוגלאס הופשטטר. אוליבר זקס ועוד. וכך גם היו מובילי הקומוניסטים.
בארצות בהם יהודים אלו חיים, הם נלחמים נגד האמונה הנפסדת באלילי העמים. אלו כביכול מאמינים בקב"ה.

וכך נאלצו לכתוב כל גדולינו בפתח ספריהם:
"דע כי כל מקום שנאמר בספרי גוי, אין הכוונה לאומות שאנו חסים בצילם. שכן..." וכו' וכו'.
עד כדי כך שהיו צריכים להשמיט ולשנות בתפילות. ואין לומר "שהם משתחוים להבל ולריק". להחליף כל מקום שנאמר נכרי לעכו"ם. אפילו פאה נכרית הפכה לפאת עכו"ם והמ"י.
האם אנחנו יכולים לתאר באלו תנאי השפלה חיו היהודים רק לפני דור.
ובכן מורי ורבותי, קטונטי, ובכל זאת אני מעיז לאמר: הם אכן משתחוים להבל ולריק. חלילה לנו להצטרף אליהם!

האינכם רואים את יד ה' בדבר?
כפי שהרמב"ם (המצונזר) בהלכות מלכים כתב בלשון הקודש - המובנת לכל תלמיד שעיניו בראשו:
... הנצרי שדִמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל,
שנאמר: 'ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו'. - וכי יש מכשול גדול מזה?

שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן.
וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוק מבלעדי ה'.
אבל מחשבות בורא העולם – אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו.
וכל הדברים האלו של ... הנצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא לישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' ביחד,
שנאמר (צפניה): "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד".

אסיים בדברי זקני זצ"ל זי"ע תלמיד המגיד ממעזריטש בספרו דברת שלמה על פרשת השבוע:
וכן האדם עצמו
אע"פ שיש לו גוף עב ומגושם. עכ"ז הוא מלא בחיות ובהירות הבורא
שהוא בחינת הנשמה שבו שהוא חלק אלקי ממעל.

וכיון שהוא מדבק עצמו על ידי נשמתו הקדושה
בחיות הבורא ובבהירותו שהוא בכ"ד (בכל דבר)
כ"ש (כל שכן) ואתה מחיה את כולם וכו'.

וממשיך להראות כיצד יש ללמוד את התורה הקדושה ואת אותיותיה, ולגלות את סודותיה המוסתרים בה ככל שביכלתנו.

יום חמישי, 14 באוקטובר 2010

בירור משפחת מרגליות ורוקח

=============================================
תולדות רבינו בספר מעשה רוקח:

אליעזר מרגליות מלובמלא  (הזכירו נכדו הגאון הראז (אפרים זלמן מרגליות) באוח סי כג)
שמואל שמעלקא אבד ליסקא ועלקיש בפולין ומנוחתו כבוד בעלקיש.  ואשתו מרת טייביל
אלעזר רוקח - בעל מעשה רוקח
----------------------------------------
מוהרר יהושע אבדק לבוב שות פני יהושע וספר מגיני שלמה רבו של השך. (יור"ד סי סח סקלג)
ר משה אבדק קראקא
מרת טייביל אשת המעשה רוקח


=====================================
ספר חידושי מוהר"א  בסוף הספר עמוד בHebrewBooks 233

שנכתב ר"ח תמוז תרפ"ב בידי יהושע פרידנזאהן.... 
הוא מתחיל בג"מ (גאון מורנו) אלעזר מאמשטרדם
ענף עץ אבות 260זרחיה הלוי בעל המאור
יצחק
זרחיה
יוסף
הרב בנבנישתי
יוסף
פנחס
יצחק  
....  מגזע
יוסף
ישעיה הלוי איש הורוויץ אדון העיר - וכשבא לפראג קראוהו על שם עירו
שעפטיל דיין ומנהיג בפראג
הקדוש ר' ישעיה זלמן הלוי הורוויץ
ישראל הלוי איש הורוויץ מפראג
פנחס הלוי פו"מ וראש המדינה קראקה

יהושע ארוך הלוי איש הורוויץ
* ר' שמעלקי הורוויץ אבדק טארני
אשת הג"מ אלעזר מאמשטרדם 
----------------------------

שמואל שמעלקי הורוויץ אבדק טארני (והיה לו כנראה גם זיווג שני)
משה יהושע הלוי איש הורוויץ  אבדק הורדני (גיס ר' אלעזר מאמשטרדם)
אשת הגאון ר' שלום רוקח אבדק טיקטין
הרב יהושע רוקח אבדק פינסק, והאחים:  יצחק, אלעזר, אשת ר' יהושע מירקס, אשת יהודה לייב אבדק זבאריב.
------------------------------------

הג"מ יקותיאל זלמן  אבד"ק באר
ר' יואל פייבוש שטנגן
הרב מנחם מענדל מרגליות שטנגן  אבדק פרעמיסלא    ואשתו בת הר' מרדכי משה מרגליות אב"דק קראקא
הרב 8 אליעזר מרגליות  אבדק לומבלא  ...(והאחים: 1 יואל פייביש חתן אברהם אבדק בריסק,  
  ...   2 ומשה אבדק טרניגראד, 
             ... שבנו מנחם מענדל מקארטשין  ... שבנו  אביגדור אבד"ק חאנטשין

  ...  3 ואליהו מפרעמיסלא חתן הירש הינקלר, 4 ונחמן אבדק מעזריטש, 5 ומרדכי מרגליות,
  ...  6 ושמואל חתן ר מכלקעס מוילנא, 7 ישראל חתן אברהם מטיסמניץ, 8 (ראה לעיל ר' אליעזר מלומבלא)
  ...  9 אשת הר' יצחק כ"ץ בן הרב נפתלי (בעל הסמיכת חכמים)
  ...  10 אשת ר' מרדכי ברוק מווינא, 11 אשת מרדכי אבדק בערזאן בן מאיר אבדק לבוב
  ...  12 אשת אברהם בן ר' מרדכי אבדק רישא, 13 אשת בנו של צבי הרש מקארטשין
  ...  14אשת ר' אברהם דיין פערמישלא, אשת ר' יוסף בר' אברהם מטיסמניץ 
אשת משה זאב אבדק פיורדא (...יחוסו מתואר שם, ובניו ר' להלן)
עקיבא אבדק באריסוב  

....   (וד' אחיו...  מתוארים שם עם צאצאיהם, וכן ייחוס אשתו לבעל סדר הדורות הלפרין מהרשל עד רשי, 

 ....   אחד האחים הר' מנחם מנדל מהלוסק מיוחס דרך נישואים כמה פעמים עם נתן שפירא המגלה עמוקות)

דוד
שמואל   ועלה לארה"ק ושם מנוכ
גרשון פו"מ וילנא  ועלה לארה"ק ושם מנוכ  ואשתו
.....     (יחוס אשת גרשון: בת אביגדור אבדק פינסק בת חיים יוסף קרא, מגזע התנא ר' חנינא עד דוד המלך)
גולדא  - אמו של המחבר
-----------------------------

ר' יעקב מרגליות - אבדק נירנברג (206 בענף עץ אבות)
ר' יצחק אייזק מרגליות - אבדק פראג
ר' משה פו"מ פראג - חתן ר' שמואל כ"ץ מפראג
הר' שמואל מרגליות אבדק פוזנא - חתן ר' יעקב מרגליות אבדק אייזנשטאט
הר' משה מרדכי מרגליות קראקא
-----------------------------
ואז מביא ייחוס מהר"י קרא - עד רש"י ועד דוד המלך
============================

פענוח עץ משפחת מרגליות  (ע"י מנחם משה פלאם)
ספר זכרונות המאור זכרון בספר   (לחץ על הכותרת קישור)
וכן הספר ענף עץ אבות  המיוסד על שם ושארית - ר' להלן בעניין הספר הנ"ל
על רבנו יעקב מרגליות מנירנברג


נתחיל לפי ענף עץ אבות וצריך ללכת אחורה, כדי לרדת בדורות
ר' משה מרמונדא   ואשתו מרגלא  (על פי מספר 207 בעמ' 51)
ר' יעקב מרגליות אבד נירנברג  (ועוד)  והוכתר ל Hochmeister על ידי הקיסר
ר' יצחק אייזיק מרגליות אבד פראג
ר' משה מרגליות 204 פו"מ בפראג נפטר בצעירותו אשתו בלומה בת ר' שמואל כ"ץ  254
ר' שמואל מרגליות  אבד פוזנא (מתיר החמאה...)  ואשתו יוטא  בת הרב יעקב מרגליות אבד אייזנשטאט
ר' משה מרדכי מרגליות (חסדי ה', זהר חדש, מדרש הנעלם, מענה רך) רמ בקראקא
 .. המענה רך מוזכר בשלה (פסחים ו) והוא מוזכר במגלה עמוקות (וישלח)


------------------------------

הרב יואל פייויש שטנגן  ואשתו פרעדכי לא ידוע בת מי
הרב מנחם מענדל שטנגן ואשתו שינדיל בת מרדכי מרגליות
                   ואפריון נמטי לר"י כ"ץ נ"י בספרו שם ושארית ..הפליא לעשות וגילה ...נצורות... ותמצא עונג לנפשך 
הרב אליעזר מרגליות אב"ד לומבלא  (ולא לובמלא כפי שרשום בספר מעשה רוקח)
יהודה מרגליות אב"ד פאטעק  ואשתו בת 
אליעזר מרגליות אב"ד פאטעק 

=====================
מכאן לפי זכרונות המאור
הג"מ ר' משה מרמונדא יקירי עיר ליוורנו  ואשתו מרת מרגלא    (ובספר ענף עץ אבות)
הגאון רבנו יעקב הלוי מרגליות מרמונדא אבד לוקא ווירמייזא נירנבערג אוגסבורג וירצבורג מגנצא
 ואשתו מרת מרגלא - אשת חיל מפורסמת ... מסחר למען ... עיתותיו לתורה...
הוא הוא הגאון רבנו יעקב מרגליות מנירנברג - לקח שם מרגליות  לזכרון אמו הצדיקת
            הפוסק הנודע בשם רי מרגליות ,
            האם היה מחבר "סדר גטין וקידושין (כתי רדא)"  
            ואולי חיברו בנו ר יצחק אייזיק  לפי שות שארית יוסף סימן לו,
            ורק הכניס תשובה מרבי בכרך מווארמס דרך אביו ר יעקב
יצחק אייזיק מרגליות - אבד ורמ בפראג
           חברו של הגאון רבנו יעקב פאלאק זל ברבנות פראג
משה מרגליות - שוע ונגיד ופרנס בפראג
הגאון רבי שמואל מרגליות אבד פוזנא  -  מובא בספרו וכוח מים חיים על תח להרמא בכלל עז.
ר משה מרדכי הלוי מרגליות  נפטר קראקא  י כסלו שעז
          נבחר לועד ד ארצות בשנת שנו, מחבר ספר חסדי ד' ביאור על יג מידות קראקא שמט,
אשת יואל פייויש שטנגן (שמה לא ידוע ממקור זה... כאמור בענף עץ אבות: פרעדכי)
------
יואל פייויש שטנגן   ואשתו...
מנחם מנדל מרגליות שטנגן אבדק פינטשוב ופרעמיסלא חד מקמאי (כג ניסן תיב)
איידל (אם הסמיכת חכמים) אשת ר' יצחק כץ (אבא של הסמיכת חכמים)
נפתלי כץ סמיכת חכמים נפטר בארטאקי בדרך לארהק, ואשתו אסתר שינדל
..  
אבד אוסטרהא (אות תורה) ואחכ פוזנא. (פז נאה) 
.. והאחים של ר' נפתלי: ישעיה כץ אבד בראד, יהודה לייב כץ אבד פלאצק
============================
רבי יצחק כץ (אבא של סמיכת חכמים) דרשן בפראג ובסטפן  ואשתו איידל

אסתר שינדל - אשת מאוהג ר נפתלי כץ  (בעל הסמיכת חכמים) 
ר' בצלאל אבד אוסטרהא (וחמשת אחיו כולם אבות בית דין)
ר' יצחק אייזיק אבד אוסטרהא
ר' יואל כץ אב"ד אנטוניה. נתקבל לסטניסלב ובהיכנסו לעיר נרצח עם אמו, על ידי העגלון (שהטביעם בנהר)
.. ר' יצחק אייזיק בנו רשם עליו הספד ואתא מיא וכבה לנורא. ומפורסם בחסידות אלכסנדר.
הגאון רבי משולם כץ - קיצור תוי"ט  ו"פתחי נידה". אבד באלחוב זבארוב ועוד. נפטר א סוכות תקע
..ר' משולם היה ממלא מקום אחיו ר' יצחק אייזיק ראבד לבוב.
..(האח הנל היה מחבר הספר הקבלי ברית כהונת עולם ורבו של ראז מרגליות)
..עוד אח היה להם ר' יהודה ליבוש אבד באלחוב וסטרי
הרב יצחק כץ - לא אבא של הסמיכת חכמים אלא אבא של הרב אליהו...
הרב אליהו כץ  - מיוחס לאהרן הכהן ובן אחר בן לר יצחק כץ חתן המהרל מפראג
מצאצאיו נרצח עי הנאצים: הרהג יצחק צבי אמסעל אבד זבארוב היד

============================================
על יואל פייויש שטנגן בספר שם ושארית - יוסף כהן צדק
זהו ספר הרפתקאות ממש - בניסיון לגלות את קורות משפחת שטנגן
מתחיל בתעלומה: למה כתוב משפחת מנחם מענדל שמעון
"יגעתי ומצאתי תאמין!  הנה יגענו ומצאנו את מנחם מענדל... את הוריו וזרעו...
...חותנו הראשון גם לרבות חותנו השני...

שמונה בניו ושבע בנותיו ושבעת חתניו...
- כלם אנשי שם!
והיה כי ישאלון המבקרים המדקדקים עם המחברים כחוט השערה:
ושמעון? איה איו!...
אנוכי אערבנו, מידי תבקשנו!  חבו נא מעט קט...


בירור מי משלשת מנחם מנדל מפרעמישלא הוא שטנגן...
וסיבת החלפת שם בניו למרגליות - אחרי שנשרף ביתם וכל ספריהם
והחליטו לקרוא עצמם על שם משפחת אמם אשתו הראשונה.


יואל פייביש - (נכדו החתן של הרב מבריסק נקרא על שמו)
רממ
בתו, אשת אברהם ברוק מוינה
יהודה לייב
מאניש

מציבה אחת עבור: סב אב ובן:
יהושע שמעלקע מפרעמישלא - יסד את בית הכנסת
מנחם מנדל שטנגן מרגליות אב"ד פרעמישלא - נתן הסכמה לשך.
אליהו שטנגן

=======================

דברת שלמה מתולדות המחבר (מודפס בסוף ספר דברת שלמה)
ר' שלמה פלאם הדברת שלמה המגיד מלוצק
על קבר ר' דב בעריש סגינהור מאלעסק רשום: שלשלת היוחסין...
(בתו התחתנה עם בן הר' מאירל מפרמישלן - לפי הרשום: היה מחותנו של הרהק מוה מאירל מפרימישלאן...)=================================
ספר מעלות היוחסין לרא"ז (אפרים זלמן) מרגליות מבראדי
הודפס על ידי נכד המחבר אברהם דב קראכמל
מגילת יוחסין דרך ר' יוחנן הסנדלר עד דוד המלך
(ר' בסוף המאמר עוד בעניין הרשימות בספר זה)


הרב יוסף כ"ץ   המהר"י כ"ץ בעל "שארית ישראל"  גיסו של הרמ"א
הש"ץ מקראקא
הרב שלום שכנא כ"ץ מקראקא  אשתו בת הפני יהושע והמגיני שלמה
שמואל כהנא אבד"ק דובנה
בלומה אשת ליפמן ברא"ז (סבא של הרא"ז)

אלכסנדר זיסקינד
שרה אשת יעקב שמחה אבדק אפטא 

ר' יצחק חריף אבדק מהריבשוב  (גיס הר' יוסף בעל צפנת פענח חדש, וחלוקא דרבנן)
ביילא אשת לעמיל

זלמן מיירליש אב"ד אה"ו -  
..בתו אשת החכם צבי
ובנו: אבא של הרב נפתלי הירש
הרב נפתלי הירש 
הרב דוד פרענקל בעל הקרבן העדה
---------------
יעקב שור ואשתו חנה (מביא את ייחוסה...)
---------------
הגאון ר' שכנא מלובלין
ישראל מלובלין
רבקה אשת רבי הירש שור (סבו של הרא"ז)
-------------------------
                                                       מהר"י מינץ  מיוחס עד רשי ועד דוד המלך
                                                       הרב אברהם מינץ
שמואל יהודה קצנלבוגן - אבד פאדווה    אשתו בת אברהם מינץ
שאול וואהל
הענלי  אשת אפרים זלמן שור
--------------------------


הרב משה איסרליש הרמ"א?? האמנם נכד ישיר (ראה מה שכתב: אא"ז הרמ"א)
הראז מצטט את הרב ישראל בנו של הרב שלום שכנא הכותב לרמ"א מדוע אביו מעולם לא כתב ספרים
ומנסה להבין כיצד הרמ"א הזכיר רק את "רבו" ולא את חתנו הרב שלום שכנא וכך גם במכתב הזה של הבן
והשערתו (על פי שמועה): בת הרב שלום שכנא  אמנם נישאה לרמ"א אך מתה בצעירותה וכאב לו לכתוב "חתני".
ובכל זאת תמה מאוד.

הרב יעקב פוליק (בסוף ימיו) מפראג  ממציא שיטת ה"חילוקים"

ותלמידו:
הרב שלום שכנא

ר' שלום שכנא 
כמה דורות...
....אבי אשת ר' סענדר ר' מאיר נתן איידליש 
...ר' סענדר  אבי אשת הרב זלמן.   אשת ר' סענדר   
הרב זלמן שור   אשת זלמן שור
החב"ש סבא של הראז (אולי מצד האם) 
הורים של הרא"ז
הרב אפרים זלמן מרגליות
...נמצא שאנחנו לאא"ז החב"ש דור עשירי לר' שלום שכנא
...וגם מצד אשתו שהיא היתה "נכד" הרמא כפי שיבואר

הרמ"א קרוב של המהרש"ל ושניהם של הר"מ מפדווה
ולהלן השערתו של הרא"ז איך הם היו קרובים:

ישראל איססערל

הרב משה איסרליש הרמ"א    
ואח של הרמ"א הרב אליעזר
                             ..משה בן אליעזר_אח_הרמא
...ואחות של רמ"א אשת השארית יוסף  
...ועוד אחות של רמ"א אשת הרב פנחס הורביץ
           (החוות יאיר הצעיר הכירו בזקנתו. ומעשה "מה פנחס בן יאיר עושה כאן" של רי כהן תלמיד הארי)
...ואחות אשתו של השארית יוסף (כלומר עוד אחות של הרמ"א) אשת הסמ"ע

ואח"כ דן בשנת מותו ומקום קבורתו של הרמא וביחוד של המהר"ל מפראג (לפי החיד"א בקראקא)
לפי החיד"א מישהו העתיק מהקבר: בן ל"ג נפטר בל"ג בעומר בשנת של"ג
אך לדעת הרא"ז ולא מדויק: א. הכתובת שונה, וב. נפטר בשל"ב, אבל אמנם היה צעיר מ40 שנה.

=======================================
וספר שלשלת היוחסין לרב יהושע העשיל (הרב מאפטא)
עד הרב וואהל 
וכנל עד דוד המלך באותה מערכת יוחסין.